13 juli 2015 - Antwoorden op vragen


Beste oldtimerliefhebber,

Naar aanleiding van de nieuwsbrief die we verzonden over het wel of niet instellen van een hoger beroep in de gevoerde rechtszaken, werd er een aantal vragen gesteld die zich als volgt lieten categoriseren. Bij de beantwoording hebben we de reactie van onze advocaat Stibbe meegenomen.

Hoe zit het met de Europese leeftijdgrens van 30 jaar?

Vraag: er zou recentelijk een nieuwe Europese regeling zijn die stelt dat de grens voor oldtimers 30 jaar is. In België wordt de leeftijd daarom opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Kunnen we een rechtszaak aanspannen via het Europese Hof van Justitie tegen Nederland om af te dwingen dat de grens voor oldtimers bij ons ook weer 30 jaar wordt? Als het voor België geldt dan moet dat toch ook in Nederland van toepassing zijn?

maserati

Antwoord: in de Europese Unie is de leeftijd voor "een voertuig van historisch belang" inderdaad vastgesteld op 30 jaar. Maar die leeftijdgrens is vastgesteld met betrekking tot de technische keuring (APK) en dat heeft géén verband met de vraag of er belasting mag worden geheven over oldtimers en zo ja vanaf welke leeftijd. Nederland is verplicht om de Europese regels ten aanzien van de technische keuring om te zetten naar nationale regels en dat is op dit moment in voorbereiding. Op 20 mei 2017 moet dit zijn afgerond.

Hoewel het dus om twee verschillende onderwerpen gaat (APK versus belastingen) wordt er in België wél een koppeling tussen die twee zaken gelegd. Dat zou kunnen zijn omdat er met het verhogen van de leeftijd van 25 naar 30 jaar in België er méér belasting geïnd wordt en door het zo te verkopen krijgt Europa dan de schuld. Maar in Nederland ligt dat anders: de leeftijd zou hier verlaagd moeten worden van 40 naar 30 jaar waardoor het de staat juist belastinggeld zou kosten. Juist op het terrein van het innen van belastingen hebben de lidstaten een grote mate van vrijheid.

Omdat het over twee verschillende onderwerpen gaat (APK versus belastingen) is het niet zinvol om met dit argument een rechtszaak tegen de staat aan te spannen via het Europees Hof van Justitie.

Meer kans bij hoger beroep?

Vraag: ondanks onze gedegen voorbereiding zijn er vier van de vijf zaken afgewezen. Waarom zouden we meer kans maken bij een hoger beroep (Gerechtshof) of cassatie (Hoge Raad)?

Antwoord: feit is dat de rechtbanken in de vier proefprocedures negatief hebben beslist langs telkens dezelfde (inhoudelijke) lijnen en dat er langs die lijnen inmiddels ook al uitspraken bekend zijn van gerechtshoven (hoger beroep dus) in andere, individuele procedures over de MRB voor oldtimers. Dit gegeven maakt dat onze inschatting is dat de kans op succes zeer klein is.

spiegel400

Was de gang van zaken niet te voorzien?

Vraag: een veelgestelde vraag is of Stibbe niet had kunnen voorzien dat de rechters de maatregel met name procedureel zouden beoordelen en niet zozeer inhoudelijk?

Antwoord: De rechters hebben de zaak wel degelijk inhoudelijk behandeld. Maar binnen onze trias politica waarbij de wetgevende en de rechterlijke macht strikt gescheiden zijn, geven zij wel aan dat de drempel zeer hoog ligt om de rechter te laten oordelen dat een regeling onrechtmatig is terwijl die door een democratisch gekozen parlement is vastgesteld. De marges waarbinnen het parlement tot wetgeving kan komen, zijn dus zéér ruim, zo blijkt uit onze proefprocedures.

Hadden we dat kunnen voorzien? Stibbe heeft het aspect van de rolverdeling tussen de rechterlijke macht en de wetgever expliciet meegewogen in haar beoordeling van de kansreikheid van de procedures en heeft daarover ook geadviseerd aan Stichting Autobelangen. Op basis van de destijds bestaande jurisprudentie was van kansloosheid van de zaken echter zeker geen sprake. Hoewel bekend is dat de rechters vanwege de trias politica zich terughoudend zouden kunnen opstellen bij de beoordeling van de voorliggende oldtimerzaken, bestonden er goede (juridische) argumenten tegen de MRB voor oldtimers en zijn er uit het verleden diverse voorbeelden bekend waarin de rechter een wettelijke maatregel onrechtmatig verklaarde. Desalniettemin blijkt nu uit de uitspraken van onze proefprocedures dat de belastingrechters een érg ruime marge aanhouden waarbinnen de wetgever zich volgens de rechter kan begeven.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

Met de hulp van bedrijven die sponsoren en particulieren die doneren is het mogelijk om onze strijd te voeren. Ook in het zomerreces gebeurt er veel achter de schermen! De vijfde rechtszaak wordt voorbereid en ook het politieke traject is weer opgestart. Hoewel de politieke weg niet zo kostbaar is als het procederen, moet er erg veel worden uitgezocht, berekend en onderbouwd en ook dat kost tijd en geld. Daarom zijn we blij met een stevige bijdrage van Youngsterpolis, dé verzekering voor auto's van 10 jaar en ouder. Klik op de afbeelding voor meer info!

logoYoungsterpolis400

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofsponsor vermeld op de meest bekeken pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimer liefhebbers. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer