Warning: assert(): Assertion failed in /home/users/vrikuftp/vrijstellingoldtimer.nl/libraries/cms.php on line 3
Nieuws

13 juli 2015 - Antwoorden op vragen


Beste oldtimerliefhebber,

Naar aanleiding van de nieuwsbrief die we verzonden over het wel of niet instellen van een hoger beroep in de gevoerde rechtszaken, werd er een aantal vragen gesteld die zich als volgt lieten categoriseren. Bij de beantwoording hebben we de reactie van onze advocaat Stibbe meegenomen.

Hoe zit het met de Europese leeftijdgrens van 30 jaar?

Vraag: er zou recentelijk een nieuwe Europese regeling zijn die stelt dat de grens voor oldtimers 30 jaar is. In België wordt de leeftijd daarom opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Kunnen we een rechtszaak aanspannen via het Europese Hof van Justitie tegen Nederland om af te dwingen dat de grens voor oldtimers bij ons ook weer 30 jaar wordt? Als het voor België geldt dan moet dat toch ook in Nederland van toepassing zijn?

maserati

Antwoord: in de Europese Unie is de leeftijd voor "een voertuig van historisch belang" inderdaad vastgesteld op 30 jaar. Maar die leeftijdgrens is vastgesteld met betrekking tot de technische keuring (APK) en dat heeft géén verband met de vraag of er belasting mag worden geheven over oldtimers en zo ja vanaf welke leeftijd. Nederland is verplicht om de Europese regels ten aanzien van de technische keuring om te zetten naar nationale regels en dat is op dit moment in voorbereiding. Op 20 mei 2017 moet dit zijn afgerond.

Hoewel het dus om twee verschillende onderwerpen gaat (APK versus belastingen) wordt er in België wél een koppeling tussen die twee zaken gelegd. Dat zou kunnen zijn omdat er met het verhogen van de leeftijd van 25 naar 30 jaar in België er méér belasting geïnd wordt en door het zo te verkopen krijgt Europa dan de schuld. Maar in Nederland ligt dat anders: de leeftijd zou hier verlaagd moeten worden van 40 naar 30 jaar waardoor het de staat juist belastinggeld zou kosten. Juist op het terrein van het innen van belastingen hebben de lidstaten een grote mate van vrijheid.

Omdat het over twee verschillende onderwerpen gaat (APK versus belastingen) is het niet zinvol om met dit argument een rechtszaak tegen de staat aan te spannen via het Europees Hof van Justitie.

Meer kans bij hoger beroep?

Vraag: ondanks onze gedegen voorbereiding zijn er vier van de vijf zaken afgewezen. Waarom zouden we meer kans maken bij een hoger beroep (Gerechtshof) of cassatie (Hoge Raad)?

Antwoord: feit is dat de rechtbanken in de vier proefprocedures negatief hebben beslist langs telkens dezelfde (inhoudelijke) lijnen en dat er langs die lijnen inmiddels ook al uitspraken bekend zijn van gerechtshoven (hoger beroep dus) in andere, individuele procedures over de MRB voor oldtimers. Dit gegeven maakt dat onze inschatting is dat de kans op succes zeer klein is.

spiegel400

Was de gang van zaken niet te voorzien?

Vraag: een veelgestelde vraag is of Stibbe niet had kunnen voorzien dat de rechters de maatregel met name procedureel zouden beoordelen en niet zozeer inhoudelijk?

Antwoord: De rechters hebben de zaak wel degelijk inhoudelijk behandeld. Maar binnen onze trias politica waarbij de wetgevende en de rechterlijke macht strikt gescheiden zijn, geven zij wel aan dat de drempel zeer hoog ligt om de rechter te laten oordelen dat een regeling onrechtmatig is terwijl die door een democratisch gekozen parlement is vastgesteld. De marges waarbinnen het parlement tot wetgeving kan komen, zijn dus zéér ruim, zo blijkt uit onze proefprocedures.

Hadden we dat kunnen voorzien? Stibbe heeft het aspect van de rolverdeling tussen de rechterlijke macht en de wetgever expliciet meegewogen in haar beoordeling van de kansreikheid van de procedures en heeft daarover ook geadviseerd aan Stichting Autobelangen. Op basis van de destijds bestaande jurisprudentie was van kansloosheid van de zaken echter zeker geen sprake. Hoewel bekend is dat de rechters vanwege de trias politica zich terughoudend zouden kunnen opstellen bij de beoordeling van de voorliggende oldtimerzaken, bestonden er goede (juridische) argumenten tegen de MRB voor oldtimers en zijn er uit het verleden diverse voorbeelden bekend waarin de rechter een wettelijke maatregel onrechtmatig verklaarde. Desalniettemin blijkt nu uit de uitspraken van onze proefprocedures dat de belastingrechters een érg ruime marge aanhouden waarbinnen de wetgever zich volgens de rechter kan begeven.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

Met de hulp van bedrijven die sponsoren en particulieren die doneren is het mogelijk om onze strijd te voeren. Ook in het zomerreces gebeurt er veel achter de schermen! De vijfde rechtszaak wordt voorbereid en ook het politieke traject is weer opgestart. Hoewel de politieke weg niet zo kostbaar is als het procederen, moet er erg veel worden uitgezocht, berekend en onderbouwd en ook dat kost tijd en geld. Daarom zijn we blij met een stevige bijdrage van Youngsterpolis, dé verzekering voor auto's van 10 jaar en ouder. Klik op de afbeelding voor meer info!

logoYoungsterpolis400

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofsponsor vermeld op de meest bekeken pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimer liefhebbers. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


23 juni 2015 - Doorgaan! Maar niet juridisch


Beste oldtimerliefhebber,

In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de vraag of u voor of tegen doorprocederen bent inzake de oldtimermaatregel. In deze nieuwsbrief leest u de resultaten van de reacties.

Veel reacties, veel steun
Wij ontvingen honderden reacties op onze nieuwsbrief, waarvoor dank! Bijna alle reacties waren steunbetuigingen voor de door ons voorgestelde richting, namelijk het stopzetten van het juridische traject en het vervolgen van de politieke actie. Van de 40.000 geadresseerden, kregen wij van 35 het bericht dat men wilde doorgaan met de juridische strijd. Concreet heeft dus 0,1% van de personen die wij aanschreven aangegeven wel door te willen gaan, wij zullen deze personen allen individueel benaderen. Het mag duidelijk zijn dat het met deze 35 personen financieel niet haalbaar is om door te gaan met procederen.

Resultaat: doorgaan, maar niet juridisch
Wij danken u allen voor de ontvangen steunbetuigingen! Helaas zijn wij niet in staat om iedereen persoonlijk te beantwoorden. Concreet betekent deze uitslag dat wij definitief niet in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraken die reeds gedaan zijn.

Politieke lobby
Zoals gezegd bent u het massaal met ons eens de weg van de politieke lobby te bewandelen. Voor de goede orde melden wij dat wij met deze lobby nooit gestopt zijn. Ook tijdens het voeren van de procedures hebben wij contacten onderhouden met verschillende politieke partijen, maar ook met organisaties zoals de KNAC, FEHAC en BOVAG. Wij gaan daar nu dus weer in verhoogd tempo mee door!

Veel vragen
Bij de reacties kwamen ook veel vragen naar voren met betrekking tot de gevoerde procedures. Wij zullen deze vragen voorleggen aan onze advocaat en deze voorzien van hun antwoorden op onze site zetten en u per nieuwsbrief hierover informeren.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!
U weet het, in iedere nieuwsbrief zetten we graag iemand in the spotlights. We doen dat graag in ruil voor de enorme support die we krijgen. Met de hulp van onze sponsors en van u moet het nog steeds mogelijk zijn om onze strijd tot een goed einde te brengen, is het niet langs de juridische weg dan toch met behulp van de politiek. We hebben nog even te gaan, steun ons daarom en doneer, net zoals bijvoorbeeld Garage de Vaal dat doet.

logodevaal400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Garage de Vaal bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


13 juni 2015 - Uw mening over hoger beroep


Beste oldtimerliefhebber,

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat ook de vierde rechtszaak tegen de belastingdienst is verloren. Er rest nu nog één zaak bij de Rechtbank Noord Nederland waarvoor de datum nog moet worden vastgesteld; wij verwachten de behandeling pas na de zomer.

Argumentatie van de rechters.

De rechtbanken waar we zijn geweest, kennen de overheid een hoge mate van vrijheid toe in het maken van wetten en daarbij moeten ze het wel heel bont maken, willen ze inhoudelijk ingrijpen. Daarom toetsten ze in onze zaken niet op de inhoud, maar met name procedureel.

En op de procedures van de wetswijziging valt op papier weinig aan te merken. De inbreng die er was van partijen als Anwb, Bovag, Focwa, Fehac, Knac en Rai lijkt te waarborgen dat er zorgvuldig gehandeld is, zo stellen de rechters eensgezind vast. Oppervlakkig bezien is dat ook zo. Want pas bij echte verdieping in de zaak blijkt dat het er helemaal niet zo democratisch aan toeging en dat "de alliantie" het mes op de keel werd gezet op straffe van een veel slechtere regeling.

hofvanjustitie

Bovendien blijkt ook dan pas hoe groot de financiële gevolgen voor een deel van de oldtimerbezitters en -branche geweest (en genegeerd) zijn.

Hoe nu verder, twee opties.

Procederen tegen de Staat blijkt een kwestie te zijn van zéér lange adem en héél diepe zakken. Wij kunnen in hoger beroep gaan en desnoods dóór tot aan de Hoge Raad. Maar zo'n vervolg kan jaren duren en het is ook heel kostbaar, waarbij het onzeker blijft hoe de uitkomst dan zal zijn. Maar het is een mogelijkheid.

Daarbij merken we op dat we dan uiterlijk eind juni (over twee weken) financiële dekking moeten hebben voor die procedures omdat dit de termijn is die het Hof in Den Bosch ons stelt om het hoger beroep van Arjan Lenoir inhoudelijk te beargumenteren. En net als in Den Bosch verwerpt ook het Hof in Amsterdam ons verzoek in de zaak van Mike van Balen om eerst pro forma beroep aan te tekenen en daar pas later inhoudelijk op terug te komen zodat we tijd van handelen zouden hebben. Wij verwachten dat het bij de andere hoven niet anders zal zijn.

De tweede optie die wij u voorleggen is niet in hoger beroep te gaan, althans niet in de vier zaken waarvan we nu een uitspraak hebben. Zoals u weet is de politiek druk doende om de belastingwetgeving te reorganiseren. Waarbij ook de autobelastingen opnieuw herzien zullen worden. De besluitvorming hierover zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Zou het niet beter zijn om onze energie daarin te steken?

Het succesvan onze Youngtimer-actie in 2009 was geheel te danken aan politieke actie. Wij vinden het zinvoller om dit beproefde middel weer te benutten om op te komen voor u als oldtimerbezitters. Uit nieuw feitenmateriaal blijkt dat de wetswijziging niet werkt zoals voorgesteld werd. En bij lange na niet opbrengt wat werd gepresenteerd aan het parlement. We hadden het al voorspeld.

Ons voornemen.

Ons voornemen is optie twee: doorgaan, maar met name politiek. Dat betekent geen hoger beroep in de zaken die we nu achter de rug hebben, alles op alles zetten voor de laatste, vijfde rechtszaak en ondertussen alle aandacht opnieuw op Den Haag richten om daar op te komen voor de oldtimerbelangen.

tweedekamer

Bent u het met ons eens?

Tot nu toe ontvangen wij nog altijd veel positieve reacties, waarvoor hartelijke dank! Bent u het met ons eens om niet in hoger beroep te gaan en ons met name te richten op de politiek? Dan hoeft u niets te doen. Maar wilt u graag dat wij wel in hoger beroep gaan en bent u bereid om opnieuw een flinke financiële bijdrage te leveren (wat zeker nodig zal zijn!) stuurt u ons dan een e-mail. Dat kan eenvoudig door per omgaande een antwoord te sturen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mocht een substantieel deel van de mensen die onze bezwarengenerator gebruikten in hoger beroep door willen procederen dan laten wij u dat binnen een week na vandaag weten en zullen we onderzoeken of er voldoende mensen financieel willen bijdragen om dit mogelijk te maken.

Ter afsluiting nog dit: natuurlijk horen wij het ook graag als u het wel met ons eens bent! Nu alle autobelastingen weer herzien worden, kan de oldtimerregeling toch ook worden heroverwogen?

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer